Sözlük

Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık tarafından hazırlanan bu sözlükde konu ile alakalı bazı terimlerin  anlamları ve bazı maddelerin MARPOL Ek,II kirlenme kategorileri  verilmiştir

 


A

Acceleration:ivme
Accident: kaza
Accumulator:akümülatör
Accommodation spaces: yaşam mahalli
Acetaldehyde: asetaldehid (renksiz,zehirli,yanıcı)
Acetic acid: asetik asit,sirke asidi,kirlenme kategorisi Z
Acetochlor:asetil klorür,kirlenme kategorisi X
Acetone: aseton,kirlenme kategorisi Z
Acetylene: asetilen
Acid:  asit
Acidic media:asidik ortam
Acidproof,acid resisting: aside dayanıklı
Acoustic:akustik
Acoustic insulation:akustik yalıtım
Acoustic lining:akustik kaplama
Acrolith:akrolit
Acrylic acid: akrilit asit,kirlenme kategorisi Y(parlayıcı,zehirli)
Acrylic paint: akrilit boya
Acrylonitrile: akrilonitril, kirlenme kategorisi Y(parlayıcı,zehirli)
Adiponitrile: adiponitril, kirlenme kategorisi Z(zehirli)
Additives: katkı maddeleri
Adhesive: yapışkan,yapıştırıcı
Adjustable: ayarlanabilir
Adjusting screw:ayar vidası
Administration: İdare
Admissible load: kabul edilebilir yük
Aegean Sea:Ege Denizi
Air filter: hava filitresi
Air channel: hava kanalı
Air compressor: hava kompresörü
Air-cooled: hava soğutmalı
Air conditioner:klima cihazı
Air cushion:hava yastığı
Air inlet: havalandırma menfezi
Air pollution: hava kirliliği
Air pressure systems: basınçlı hava sistemleri
Air rescue: helikopterle kurtarma
Air vent: havalandırma ağzı
Automatic Identification System(AIS):Otomatik tanıma sistemi,SOLAS,Seyir güvenliği bölümünde açıklanan geminin kimliği,tipi,mevkii,rotası,sürati,seyir koşulları ve güvenlikle ilgili bilgileri otomatik olarak gönderen cihazlar
Alarm circuits: alarm devreleri
Alcohol: Alkol
Alkaline:alkali,baz
Allyl alcohol: alil alkol, kirlenme kategorisi Y(zehirli,parlayıcı)
Allyl chloride: alil klorür, kirlenme kategorisi Y(zehirli,parlayıcı)
Alternating current: alternatif akım
Alumina: alüminyum oksit
Aluminium paint :alüminyum boya
Aluminium panel : alüminyum levha
American Bureau of Shipping(ABS):Amerikan Klas Kuruluşu
Ammonia: amonyak,nişadır ruhu (renksiz,zehirli)
Ammonia aqueous(%28 or less): sulu amonyak(%28 ya da daha az), kirlenme kategorisi Y
Anhydrous ammonia:susuz amonyak
Ammunition: cephane
Amyl alcohol,primary:amil alkol,primer, kirlenme kategorisi Z(parlayıcı)
Aniline: anilin, kirlenme kategorisi Y(zehirli)
Anchoring:demirleme
Anchor windlasses:demir ırgat
Anticorrosive: paslanmaz
Anti-exposure suit: koruyucu giysi
Anti-fouling paint:zehirli karina boyası
Anti-rust:pas önleyici
Annual survey:yıllık sörvey
Apparatus:aparat,cihaz
Approved equipment: onaylanmış teçhizat;İdare ya da Klas Kuruluşu tarafından deneyleri yapılmış onaylanarak belgelendirilmiş teçhizat
Arbitration: tahkim
Asbestos: asbest;tüm gemilerde SOLAS II-1 Kural 3-5 de belirtilenlerin dışında kullanılması yasaktır.
Asphalt: asfalt
Asphyxiant:Kapalı yerlerde oksijen azalmasına bağlı ölümler
Atomizer:pulverizatör
Atomizing nozzle: püskürtme memesi
Atomized fuel: püskürtme yakıt
Audible:sesli
Auto-ignition temperature: kendiliğinden tutuşma;bir kıvılcım olmaksızın yanıcı bir maddenin tutuşması için en düşük sıcaklık
Automatic sprinkler: otomatik sprinkler,yağmurlama donanımı
Auxiliary machinery: yardımcı makine
Auxiliary boiler: yardımcı kazan
Auxiliary steering gear: yardımcı dümen donanımı
Axe:balta
Aviation gasoline: uçak benzini


B

Ballast: balast, geminin stabilitesi,draftı ya da triminin kontrol edilmesi için tanklara doldurulan deniz suyu
Ballast tank: geminin stabilitesi,draftı ya da triminin kontrol edilmesi için gerekli deniz suyunun alındığı tanklar.
Ballast handling:balast işlemleri
Barge: mavna
Barrel(bbl): petrol endüstrisinde kullanılan,hampetrolün birim hacmi;yaklaşık 159 litre,bir varil 42 U.S gallons ya da 35 imperial(UK) gallons
Baseline: kaide hattı
Bell:kampana
Benzene:benzen
Benzyl acetate: benzil asetat, kirlenme kategorisi Y
Benzyl alcohol: benzil alkol, kirlenme kategorisi Y
Benzyl chloride:benzil klorür, kirlenme kategorisi Y
Berh:yanaşma yeri
Bilge : sintine
Bilge keel:yalpa omurgası
Bilge line:sintine borusu
Bilge pump:sintine pompası
Bilge wells: sintine kuyuları
Bilge pumping:sintine basma
Bitumen:bitüm,katran,zift
Black Sea: Karadeniz
Blow up:havaya uçurmak
Boat-hooks:filika kancası
Boiler: kazan
Boiling point: kaynama moktası
Boiler water: kazan suyu
Boiler feed-pump: kazana su verme pompası
Boiler fittings:kazan donanımı
Boiler float:kazan su şamandırası
Boiling heat:kaynama sıcaklığı
Bolt: civata
Boom: bum,bumba,teknede yük aktarmak ya da çekmek için ucunda palanga olan direk
Boots:çizmeler
Bow: pruva,geminin baş kısmı
Bow visors:baş siperlik lumbozları
Breakwater:jetty,dalgakıran
Breathing apparatus:solunum cihazı
Bucket:gerdel
Bunker: bunker,ihrakiye,yakıt alma
Bunkering:yakıt alma işlemi
Bulbous bow: yumrubaş
Bulk Chemical Code: Dökme Kimyasal Madde Kodu
Bulk carrier:Dökmeci
Bulkwark:küpeşte
Buoy: şamandıra
Buoyant bailer:yüzer çamcak
Butadiene: butadiyen,butan gazı(renksiz,zehirli,yanıcı)
Butyl alcohol: butil alkol, kirlenme kategorisi Z(parlayıcı)

 

C

Cable:kablo
Calcium alkyl salicylate: kalsiyum alkil salisilat
Camber: Kemere sehimi
Caprolactam: kaprolaktam
Carbazole:karbazol
Carbene:bitüm esas maddesi,karbon
Carbide: karpit
Carbide of calcium:kireç karpiti
Carbohydrate:hidrokarbon
Carbolic acid:  fenol asid
Carbolic oil : karbolik yağ, kirlenme kategorisi Y(yanıcı,toksik)
Carbonate: karbonat
       Acid calcium carbonate:kalsiyum karbonat asidi
       Acid sodium carbonate:sodyum karbonat asidi
       Carbonate of lime:kireç karbonatı
       Carbonate of potass:potasyum karbonatı
       Carbonate of lime:kireç karbonatı      
Carbon: karbon,kömür
      Granulated carbon: taneli kömür
      Graphitic carbon: grafit karbonu
Carbon dioxide: karbon dioksit
Carbon dioxide extinguisher: karbon dioksitli yangın söndürme cihazı
Carbon disulfide: karbon disülfid
Carbon dust: karbon tozu
Carbon tetrachloride: karbon tetra klorür, kirlenme kategorisi Y
Cargo handling:yük işlemleri
Cargo holds:yük ambarları
Cargo hoses: yük hortumları
Cargo oil tanks: petrol yükü tankları
Cargo pump room: yük pompa dairesi
Cargo Securing Manuel: yük güvenliği el kitabı
Cargo valves:yük valfleri
Carriage of dangerous goods: tehlikeli yüklerin taşınması
Cashew nut shell oil (untreated): ceviz kabuğu yağı(işlenmemiş), kirlenme kategorisi Y
Castor oil: hint yağı kirlenme kategorisi, Y
Casualties:kazalar
Cathodic protection: katodik koruma
Caustic alcohol: kostik alkol,yanıcı ispirto
Caustic lime: Söndürülmüş kireç
Caustic potash: kostik potas
Caution: ihtar
Cement:çimento
Certificates: belgeler
Certificated person: belgelendirilmiş kişi
Chainlocker:zincirlik
Channel:kanal
Chemical compound: kimyasal karışım
Chemical hazards: kimyasal tehlikeler
Chemical tanker: kimyasal madde tankeri
Chloral ammonia:kloralli amonyak
Chloral hydrate:kloral  hidratı
Chlorate: klorik asid tuzu
Chloric:klorlu
Chloric acid: klor asidi
Chloride: klorür
       Ammonium chloride: amonyak kloridi
       Calcium chloride: kalsiyum klorid
       Hydrogen  chloride: hidroklorik asid
       Sodium  chloride: Sodyum klorür
Chlorin: klor
Chlorine: klor gazı(sarı/yeşil renkte,zehirli)
Chlorine water: çamaşır suyu
Chloroacetic acid(%80 or less):  (%80 ya da daha az ) kloroasetik asit, kirlenme kategorisi Y
Chloroform: kloroform, kirlenme kategorisi Y(zehirli)
Chlorometer:klor ölçegi
Chromate: kromlamak
            Lead chromate:kurşun kromatı
            Potassium chromate:potasyum kromatı
Chromite: kromit,kromlu demir cevheri
Chromium oxide: krom oksidi
Chloral hydrate:kloral hidratı
Citric acid(%70 or less): sitrik asid(%70 ya da daha az), kirlenme kategorisi Z
Classification Society: klas kuruluşu
Clean ballast: temiz balast
Crane:vinç
Crew: mürettebat
Crude naphta:ham nafta
Crude oil: ham petrol
Crude oil washing(COW):ham petrol ile yıkama
Coal:kömür
Coal tar: kömür katranı, kirlenme kategorisi X
Coal tar naphtha solvent: kömür katranı nafta çözücü, kirlenme kategorisi Y
Coastquard: sahil güvenlik
Coating: kaplama
Cocoa butter: kakao yağı, kirlenme kategorisi Y
Coconut oil: hindistan cevizi yağı, kirlenme kategorisi Y
Coconut oil fatty acid: hindistan cevizi yağı,yağ asidi, kirlenme kategorisi Y
Coconut oil fatty acid methyl ester: hindistan cevizi yağı,yağ asidi metil esteri, kirlenme kategorisi Y
Collision: çatışma
Collision bulkhead:çatışma perdesi
Combination carrier: kombine taşıyıcı
Combustible liquids: yanıcı sıvılar
Combustion equipment: yanıcı teçhizat
Compass:pusula
Compressed air sprayer:sıkıştırılmış hava püskürtücü
Condition Assessment Scheme(CAS): Durum Değerlendirme Planı
Container:Konteyner
Continuous watch:kesintisiz vardiya
Cooler:sogutucu
Copper: bakır
Corn oil: mısır özü yağı, kirlenme kategorisi Y
Corrosion:korrozyon,paslanma
Cotton seed oil: pamuk yağı, kirlenme kategorisi Y
Course:rota
Cover:kapak
Crack:çatlak
Cresols: kresol
Cresylic acids: kresil asit
Crew:mürettebat
Crotonaldehyde: krotonaldehit
Crude naphta:ham nafta
Cutting oil:soğutma yağı
Cyanide: siyanür
Cycle:çevrim,devir,devre
Cycle controller:devre kontrol cihazı
Cycloheptane: sikloheptan, kirlenme kategorisi X
Cyclohexane:sikloheksan, kirlenme kategorisi Y
Cylinder barrel:silindir gömleği
Cylinder block:silindir gövdesi
Cylinder cover:silindir kapağı
Cylinder drain-cock:silindir boşaltma muslugu
Cylinder gasket:silindir başı contası

D

Damage: hasar
Dangerous goods:tehlikeli maddeler
Dangerous messages:tehlike mesajları
Dangerous zone:tehlikeli bölge
Deck: güverte
Deck crane: güverte vinci
Dedicated clean ballast tanks: tahsis edilmiş temiz balast tankları
Dehydration:suyunu alma
Density:yoğunluk
Descaling:raspalama
Det Norske Veritas(DNV):Norveç Klas Kuruluşu
Detection:saptama
Deterioration: bozulma
Detentions:geminin PSC kontrolünde eksikliklerinin bulunarak limanda alıkonması,tutulma
Diameter: çap
Diesel oil:mazot
Dibutylamine: dibutilamin,kirlenme kategorisi Y(zehirli,yanıcı),
Dichlorobenzene:diklorobenzen, kirlenme kategorisi X(zehirli)
Dichloromethane:diklormetan, kirlenme kategorisi Y(zehirli)
Dichlorophenol:diklorfenol kirlenme kategorisi Y(zehirli)
Dichloropropane:dikloropropan(parlayıcı,zehirli)
Diethylbenzene: dietilbenzen,kirlenme kategorisi Y,(yanıcı)
Diethylene glycol: dietil glikol
Diethyl ether:dietil eter,kirlenme kategorisi Z(parlayıcı,zehirli)
Diphenyl ether: difenil eter ,kirlenme sınıfı X
Diphenylmethane diisocyanate: difenilmetan diisosiyanat,kirlenme sınıfıY
Dissolved: çözülmüş
Discharge:boşaltım,tahliye
Discharge of sewage:pis su boşaltılması
Distress signals:tehlike işaretleri
Diving systems:dalma sistemleri
Documentation:dökümanlar
Double bottom:dabılbatım,teknenin iç ve dış saç levhaları arasında kalan boş hacim
Drainage: Drenaj
Drain cooks: dreyn muslukları
Drain plug:lavra tapaları
Dredging:tarama
Drip pans:damla tavaları


E

Ecology: ekoloji,çevrebilim
EGCS –SOx Record Book: Egsoz gazı temizleme sistemi kayıt defteri
Electrical power:elektirik gücü
Emergency: acil
Emergency escape:acil kaçış
Emergency installations:acil durum donatımları
Emergency instructions:acil durum talimatları
Emergency towing arrangements:acil durum yedekleme düzenleri
Emission: emisyon ,yayılma
Energy recovery: enerjinin geri kazanılması
Environment: çevre
Environmental protection : çevre koruma
Ethane: etan,(yanıcı)
Ethyl acetate: etil asetat,kirlenme kategorisi Z(parlayıcı)
Ethyl acetoacetate: etil asetoasetat,kirlenme kategorisi Z
Ethyl acrylate. Etil akrilat,kirlenme kategorisi Y,(parlayıcı,zehirli)
Ethyl alcohol: etil alkol,kirlenme kategorisi Z(yanıcı)
Ethylamine:etilamin,kirlenme sınıfı Y,(parlayıcı ve zehirli)
Ethyl chloride:etil klorid,(yanıcı,zehirli)
Ethyl amyl ketone:etil amil keton,kirlenme kategorisi Y(parlayıcı)
Exemption Certificate:Muafiyet Belgesi
Exhaust: egsoz
Exhaust ducts: egsoz kanalları
Exhaust gas analyzer: egsoz gaz analizörü
Exhaust pipes: egsoz boruları
Ethane: etan,(yanıcı)
Evacuation:kurtarma ,tahliye
Exhaust:egsoz
       Exhaust ducts:egsoz kanalları
Explosion: patlama
Explosive :patlayıcı
Exposed surfaces:açık yüzeyler


F

Failure:arıza
Falls:palangalar
Fatigue: yorulma,malzemenin tekrarlı yükler altında yıpranması
Feeding pipe:besleme borusu
Feedwater:besleme suyu
Fender:usturmaça
Ferric chloride solutions: demir klorür çözeltisi,kirlenme kategorisi Y
Fire:yangın
Fire alarm:yangın alarmı
Fire damber:yangın damperi
Fire doors:yangın kapıları
Fire drills: yangın röleleri
Fire extinguisher: yangın söndürücü
Fire fighting: yangınla mücadele
Fire hydrants: yangın muslukları,yangın vanaları
Fire hoses: yangın hortumları
Fire mains: yangın ana devreleri
Fireproof: yanmaz
Fire pump: yangın pompası
First-aid: ilk yardım
Fishing vessel:balıkçı tekneleri
Fish oil: balık yağı,kirlenme kategorisi Y
Fitting:donanım
Flag State: bayrak devleti
Flammable: parlayıcı
Flammable liquids: parlayıcı sıvılar
Flashpoint: parlama noktası
Flea:pire
Floating drilling rig:yüzer sondaj
Foam: yangın söndürme için kullanılan köpük
Fog:sis
      Fog-signalling apparatus:sis işaret aparatı
Forecastle deck: baş kasara güvertesi
Formaldehyde solutions(%45 or less):formaldehit çözeltileri(%45 ya da daha az), kirlenme kategorisi Y(parlayıcı ve zehirli)
Formamide: formamid ,kirlenme kategorisi Y
Formic acid:formik asit, kirlenme kategorisi Y
Free-fall lifeboats: serbest düşme can filikaları
Freeing ports:su boşaltma lumbarları
Flashpoint:parlama noktası
Floating drilling rig: yüzer sondaj
Freefall lifeboat: serbest düşmeli can filikası
Funnel: Geminin bacası
Furfural:furfural kirlenme kategorisi Y(parlayıcı ve zehirli)
Furfuryl alcohol: furfuril alkol, kirlenme kategorisi Y
Furniture:mobilya


G

Garbage: çöp,MARPOL73/78 ,Ek V de gruplandırılarak sınıflandırılan maddelerin  denize dökülmesi yasaktır.
Garbage Record Book: Çöp Kayıt Defteri
Gas free:gafri, gazsız;tankerlerde tanklarının ya da bir bölmesinin onaylanmış gas dedektörüyle ölçülmüş zehirli,parlayıcı ya da patlayıcı gazlardan temiz olduğu anlamına gelir.Buişlem yapılmadan tanka girilmez.
Gas-free certificate:gazfri belgesi
Gas measurement: gaz ölçümü
Gas oil: motorin
Gasoline consumption: benzin tüketimi
Gastight: gaz geçirmez
Gauge: gösterge
Global Maritime Distress and Safety System(GMDSS):Küresel Denizde Tehlike ve Güvenlik Sistemleri
Gloves:eldiven
Glycerine: gliserin,tıpta ya da patlayıcı maddelerin yapımında kullanılan renksiz,kokusuz , kirlenme kategorisi Z
Glycine sodium salt solution: gliserin sodyum tuzu çözeltisi,kirlenme kategorisi Z
Grain :tahıl
Grease: gres yağı
     Grease removing compound:gres yağı temizleyici bileşik
     Grease trap:gres tapası
     Grease pump:gres pompası
Gross tonnage: gros ton
Groundnut oil:yer fıstığı yağı,kirlenme kategorisi Y
Gyro-compass: cayro pusula

 

H

Harmful substance: zararlı madde
Hazard:tehlike
Heavy diesel oil:ağır dizel yakıt
Heat: sıcaklık
Helmet: baret
Heel : meyil
Heptane:heptan , kirlenme kategorisi X(parlayıcı)
Hexane: hekzan ,kirlenme kategorisi Y(parlayıcı)
Hexanol:heksanol, kirlenme kategorisi Y
Hexene:heksen ,kirlenme kategorisi Y(parlayıcı)
Hexyl acetate:heksil asetat, kirlenme kategorisi Y(parlayıcı)
High-Speed Craft Code(HSC Code):Yüksek Süratli Tekneler Kodu
High-tensile steel(HTS): yüksek mukavemetli çelik
Hold : Ambar
Holding tank: atık tutma  tankı
Hull:tekne
Hydrocarbon: hidrokarbon
Hydrochloric acid: hidroklorik asit,kirlenme kategorisi Z(zehirli)

 

I

IAPP Certificate(International Air Pollution Prevention Certificate): Uluslararası Hava Kirlenmesini Önleme Belgesi
The International Maritime Organization(IMO): Uluslararası Denizcilik Örgütü
International Labour Organization(ILO): Uluslararası Çalışma Örgütü
International Sewage Pollution Prevention Certificate: Uluslararası Pis Su ile Kirlenmenin Önlenmesi Belgesi
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid substances in bulk: (NLS Belgesi) Dökme halde taşınan Zehirli Sıvı Maddeler için Uluslararası Deniz Kirlenmesini Önleme Belgesi
IOPP Certificate(International Oil Pollution Prevention Certificate): Uluslararası Petrolle Kirlenmenin Önlenmesi Belgesi
International Maritime Dangerous Goods Code(IMDG Code): Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu
Initial survey:başlangıç sörveyi
Inspection: kontrol,denetim
Insulation:izolasyon
Intact stability: başlangıç stabilitesi
Internal combustion engine: içten yanmalı makine
Iron sulfide: kükürtlü demir,pirit
ISM(International Safety Management Code):Uluslararası  Güvenli İşletim Kodu

 

K

Keel: omurga
Kerosenes:gaz yağları

 

L

Lactic acid:laktik asit ,kirlenme kategorisi Z
Ladder:merdiven
Latitude:enlem
Launching: denize indirme
Leaded gasoline: kurşunlu benzin
Leakages:sızıntı,kaçaklar
Lecithin:lesitin,kirlenme kategorisi OS
Life boat : can filikası
Life buoys:can simitleri
Lifejackets:can yelekleri
         İnflatable lifejackets:şişirilebilir can yelekleri
Lifeline:can halatı
Life raft: can salı
Life-saving appliances:can kurtarma araçları
Ligths:fenerler
          Navigation lights: seyir fenerleri
          Masthead light:silyon feneri
          Sidelights:borda fenerleri
          Sternlight:pupa feneri
          Towing light:yedekleme feneri
          All-round light:heryönden görünür fener
          Flashing light:çakar fener
          Bow light:pruva feneri
Lightweight: boş ağırlık;yük,yakıt,yağlama yağı,balast,tatlı su,tanklardaki fid suyu,sarf edilenler,yolcular ve mürettebat olmaksızın geminin deplasmanı(ton)
Liquefied gases: sıvılaştırılmış gazlar
Liquid chemical wastes:sıvı kimyasal atıklar,kirlenme kategorisi X,(parlayıcı ve zehirli)
Linseed oil:bezir yağı, kirlenme kategorisi Y
Loading:yükleme
Loading rate: yükleme debisi
Location:mevkii
Log-book:gemi jurnali
Longitude:boylam
Longitudinal vertically corrugated bulkhead: boyuna düşey oluklu perde
Lubricating oils: yağlama yağları

 

M

Main engine:ana makine
Maintenance: bakım-onarım
Manoeuvring:manevra
Marking:işaretleme
MARPOL 73/78:İlgili 1978 Protokolü ile değiştirilmiş 1973 MARPOL Sözleşmesi(Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi)
Master: kaptan
Material:malzeme
Measurement:ölçüm
MEPC(The Marine Environment Protection Committee):Deniz Çevresini Koruma Komisyonu
Merchant fleet: ticaret filosu
Methane/LNG: metan(yanıcı)
Methyl alcohol: metil alkol(zehirli,yanıcı), kirlenme kategorisi Y
Methylmercury:metilciva,hafıza kaybına,konuşma bozukluğuna kalp krizine,beyin damarlarında tıkanıklıga yol açar ;hayvan yeminde kullanıldığında aynı etkiler görülür.
 Metil tertiari butil ethane(MTBE): oktan derecesini yükseltmek için kullanılan  katkı maddesi
Mixture: karışım
Mobile offshore drilling units: yüzer platform sondaj üniteleri
Molasses:melas,kirlenme kategorisi OS
Mooring:bağlama
Muriatic: tuzasidi,hidroklorik
Muster list:röle cetveli
MSC(Maritime Safety Committee): Deniz Güvenliği Komisyonu

 

N

Naked lights:açık alevler ya da ateşler,yanan sigara ya da benzeri maddeler,tutuşturucu kaynaklar kullanıldığında kıvılcım çıkarabilecek elektirikli teçhizat ya da korunmamış elektirik lambaları
Naphtha:Nafta,neft
Naphtha oil: neft yağı
Naphthalinic acid: naftalin asidi
Naphthalene(eritilmiş):naftalin,kirlenme sınıfı X
Nautical mile: deniz mili;bir deniz mili 1852metredir.
Naval architecture: gemi inşaa
Navigation:seyir
Navigation bridge: köprü üstü
Navy:donanma
Nitrate:nitrat
Nitrogen oxides: azot oksit
Noise level:gürültü seviyesi
Non-combustible: yanmaz
Non-volatile petroleum: uçucu olmayan(kapalı kap deneyi ile belirlenen parlama noktası 60°C ya da daha yukarı olan petroller)
Noxious: zehirli
Noxious liquid substance: zehirli sıvı madde
NOx Teknik Kodu: Gemi Dizel Makinelerinden, Azot oksit(NOx) Emisyonunun Kontrolü Teknik Kodu
Nuclear ships: nükleer gemiler

 

O

Octane: oktan,kirlenme kategorisi X,(parlayıcı)benzinin içindeki bu madde benzinin niteliğini ölçmede  ve tanımlamada kullanılır
Octopus:ahtapot
Officer: zabit
Offshore platform: açıkdeniz platformlar
Offshore support vessels: açık deniz ikmal gemileri
Oil cooler:yağ soğutucusu
Oil drain plug: yağ boşaltma tapası
Oil field: petrol sondaj sahası
Oil filter:yakıt filitresi,yağ filitresi
Oil fuel: akaryakıt
Oil gauge:yağ müşiri,yağ göstergesi
Oil groove:yağ kanalı
Oil indicatör:yağ göstergesi
Oil  layer:yağ tabakası
Oil leakage:petrol,yağ sızıntısı
Oil level gage: yağ seviye göstericisi,yağ seviye müşiri
Oil pump:akaryakıt pompası,yağ pompası
Oil pump/gear:dişli yağ pompası
Oil recovery vessel:petrol toplama gemisi
Oil ring:yağ segmanı
Oil sand:katranlı kum
Oil seal:yag keçesi
Oil scraper ring:yağ sıyırıcı segman
Oil slick:petrol katmanı
Oil spill:petrol dökülmesi
Oil storage tank:yakıt depolama tankı
Oil tanker:petrol tankeri
Oil well:petrol kuyusu
Olive oil: zeytinyağı,kirlenme sınıfı Y
Organic compound: organik bileşik
Organic peroxides: organik peroksitler
Oscillation: titreşim
Outage:devre dışı kalma
Outburst:ani patlama
Outer surface: dış yüzey
Outlets:çıkış valfleri
Outlet nozzle:hava çıkış nozulu
Outlet velocity:hava çıkış ağzı
Outside temperature:dış sıcaklık
Overall length:toplam boy
Overboard scuppers: borda frengileri
Overcharge:aşırı yükleme,fazla şarj etmek
Overflow: taşma,su basması
Overflow pipe:taşma borusu
Overhead valves:üstten emme ve egsoz sübabları
Overheating:aşırı ısınma
Overload:aşırı yük
Overpressure: aşırı basınç
Overweight:fazla ağırlık
Oxidation: oksidasyon,oksitlenme,paslanma
Oxidize: oksijen vermek
Oxy-acetylene welding: asetilen kaynağı,oksijen kaynağı
Oxygen content: oksijen miktarı
Oxygen mask: oksijen maskesi
Ozon :O3,zehirli,Zararlı  UV ışınlarından dünyayı koruyan, üst atmosferde bulunan koyu mavi renkli keskin kokulu bir gaz.
Ozone-depleting substances: ozon tabakasına zarar veren maddeler
Ozone layer: ozon tabakası,güneşten gelen zararlı ışınları süzmektedir.CFC türünden kimyasal maddeler ozon tabakasının incelmesini artırmaktadır

 

P

Paint: boya
Palm oil: palm yağı, kirlenme kategorisi Y
Paraffin wax:parafin balmumu
Particle:zerre,parçacık
Pentane:pentan, kirlenme kategorisi Y
Passenger ship:yolcu gemisi
Penalty:ceza
Pentene(all isomers):penten(tüm izomerler)
Permeability:geçirgenlik
Peroxide: peroksit,oksijenli su
Perpendicular:düşey
Pesticides:böcek ilacı
PH scale:asit-baz ölçeği
Phenol: fenol kirlenme kategorisi Y(zehirli)
Phosphate:fosfat,fosforik asit tuzu
Phosphate:fosfat,fosforik asit tuzu
Phosphorescence:fosfor gibi ışıldama
Phosphoric acid:fosforik asit,kirlenme kategorisi Z
Phosphorus, yellow or white:sarı ya da beyaz fosfor,kirlenme kategorisiX
Pier:iskele
Pig iron : pik demir
Pilot vessel: kılavuz botu
Pipeline: boru hattı
Porthole:lumboz,gemi penceresi
Poisonous:zehirli
Pollution:kirlenme
Polychlorinated biphenyls(PCBs):poliklorin bifenil;gemi insinatöründe yakılması yasaktır
Polyvinyl chlorides(PVCs): polivinil kloridler,gemide yakılması IMO tip onaylı belge düzenlenmiş gemi insinatörleri hariç;yasaktır
Port State Control(PSC): liman devlet kontrolü
PPM: milyonda partikül
Pressure gauge:basınç göstergesi
Probability of ignition: tutuşma ihtimali
Product carrier: ürün tankeri
Prohibition:yasak
Propane: propan(yanıcı)
Propylen:propilen(yanıcı)
Propeller:pervane
Protection:korunma
Pump-room: pompa dairesi
Purification: arındırma,saflaştırma
Pyridine: pridin,(parlayıcı,MARPOL ,Ek II kirlilik kategorisi Y)
Pyrolysis:sıcak etkisi ile erime
Pyromania: piromani,yangın çıkarma eğilimi
Pyrophobia:yangından aşırı korkma
Pyrotic:yakıcı

 

Q

Quantity limitations: miktar sınırlamaları
Quarantine:karantina

 

R

Rabiate:kuduza yakalanmış kişi
Rabies:kuduz hastalığı
Rabbit fever: tularemi,enfekte hayvan ya da etten buşan ağır virütik hastalık
Rat:sıçan
Rat bite fever :enfekte sıçan ısırması sonucu insanlara bulaşan bir hastalık
Radiation: radyasyon
Radioactive materials. Radyoaktif malzemaler
Radium:radyum
Radium bromide:radyum bromid
Ratio:oran,orantı
Rapeseed oil:kolza tohumu yağı kirlenme kategorisi Y
Rear mast: pupa direği
Reception facilities: alma tesisleri
Receiver:alıcı
Refinery: rafineri
Reflux .geriye dogru akış
Regulation:Kural
Reid vapour pressure(RVP):Reid buhar basıncı
Remote sensing:uzaktan algılama
Renewal survey: yenileme sörveyi
Renovation:tadilat
Repair: onarım
Rescue boats: kurtarma botları
Responsible officer: sorumlu zabit
Residual: kalıntı
Restricted visibility:kısıtlı görüş
Rocket parachute flares: paraşütlü roket işaret fişeği
Rubber:lastik
Rudder: dümen
Rudder stock:dümen rodu

 

S

Safety precautions:güvenlik önlemleri
Salvage: kurtarma
Sanitary discharges:sıhhitesisat tahliye sistemleri
Satellite communications equipment:uydu haberleşme cihazı
Seawater inlet chest: Kinistin valfi
Securing:emniyete alma
Self stowing mooring winches:tel ya da halatların otomatik olarak sarıldığı bir tambur ile donatılmış halat ırgatları,tamburlu halat ırgatları
Sewage treatment plan: pis su arıtma sistemi
Segregated ballast tanks:sürekli olarak balast taşınmasına ayrılan yük ve yakıt sistemlerinden tümüyle ayrılmış  balast tankları
Segment grooves: segman yuvaları 
SECA Compliance Plan: Kükürt Emisyon Kontrol Alanı(SECA) uygunluk planı
Shea butter:karite özü,vitellaria paradoxa,hayat ağacı(butyrospermum parkii) tohumlarının yağı
Sheer strake: Şiyer saçı
Ship/shore cargo connection:gemi/sahil kargo bağlantısı
Ship whistle:gemi düdüğü
Shipyard: tersane
Shut-off valve:kapama valfi
Side :borda
Sidescuttle:lumbuz
Sinkage: batma
Slop tank: tank deşarjlarını,tank yıkama sularını, diğer petrollü karışımları toplamaya ayrılan tank
Sloshing: geminin hareketlerinden etkilenerek tank içindeki sıvının yaptığı çalkantı, dalga hareketi
Sludge: slaç,tortu,separatörlerden,ana ve yardımcı makinelerden yağlama yağı atığı ya da sintine suyu separatörlerinden atık yağı ya da damla tavalarından slaç.MARPOL73/78 Sözleşmesine göre 400 gros ton ve üzeri her gemide slaç tankları olacaktır.                                                                  
Smoke: duman
Smoke detection system:duman ihbar sistemi
Smoke mask:duman maskesi
SOLAS(The Internatinoal Convention for the Safety of Life at Sea):Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi
Solvent: çözücü
Sounding pipes: iskandil boruları
Sounding pipes cap: iskandil borularının tapası
Spare parts: yedek parçalar
Special area: oşinografik ve ekolojik şartlardan ve trafiğin özel karekteri bakımından petrolle denizin kirlenmesini önleyici özel zorlayıcı yöntemlerin uygulandığı deniz
Spillage:sızıntı,döküntü
SPM(Single Point Moorings)Tek şamandıralı bağlama
Spontaneous compustion: içten yanma,bir yanıcı maddenin harici bir tutuşturucu kaynağa maruz kalmaksızın kendi kendine ateşlemeye neden oluyorsa, maddenin yanmasına ani yanma denir.
Starboard:sancak,geminin sağ tarafı
Static accumulator oil: statik briktirici petrol;elektirik özgül iletkenliği 100pS/m(picoSiemens/metre) den az olan bir petrol statik elektirik şarjı tutmaya elverişlidir.
STCW(International Convention on Standards of Training,Certification and Wachkeeping for Seafarers):Gemiadamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Standartlarına ait Uluslararası Sözleşme
Steam turbines:buhar türbünleri
Steel:çelik
Steering gear:dümen donanımı
Stern loading/discharging manifolds:Kıç taraftaki yükleme/boşaltma manifoldları
Stern tubes:şaft kovanları
Stream: akıntı
Strength:mukavemet
Stress: gerilme,birim yüzeye etkiyen kuvvet
Stripping: süzdürme,bir boru devresinden sıvı pompalamasından sonra yapılır.
Substance:made
Suction head:emme yüksekliği
Suction pipe: emme borusu
Sulfuric acid: sülfürik asit,kezzab
Sulphur: kükürt
Sunflower seed oil: ayçiçek yağı, kirlenme kategorisi Y
Superstructures:üst yapı
Supply:ikmal,temin etmek
Surveys:sörveyler
           Initial survey: başlangıç sörveyi
           Renewal survey:yenileme sörveyi
           Intermediate survey:ara sörvey
           Annual survey:yıllık sörvey
           Close-up survey:detaylı sörvey
Survivors:kazazade
Switchboard:elektrik dagıtım paneli

 

T

Tall oil,crude:çam sakızı yağı,ham,Ysınıfı
Tall oil,distilled:çam sakızı yağı,rafine,Ysınıfı
Tallow fatty acid:don yağı,Y sınıfı
Tank:tank
         Fuel tank:yakıt tankı
         Clean oil tank:temiz yağ tankı
         Mud tank:çamur tankı
         Foam tank:köpük tankı
         Ballast tank:balast tankı
         Sewage tank:pis su tankı
         Segregated ballast tank:daimi balast tankı
         Dedicated clean ballast tank:tahsis edilmiş temiz balast tankı
         Centre tank: merkez tankı
         Slop tank:slop tank,tank yıkama sularını,diğer petrollü karışımları
         toplamaya ayrılan tank
         Holding tank:atık tutma tankı
         Settling tank:dinlendirme tankı
Tank opening covers:tank açma kapakları
Tank stripping:tank süzdürülmesi
Tank venting system: tank havalandırma sistemi
Tank washing covers: tank yıkama kapakları
Terminal representative:terminal sorumlusu;terminalde petrolün elleçlenmesi ile ilgili tüm personelden ve çalışmalardan sorumlu sahil yetkilisi
Tetraethyl:tetraetil
Tetraethyl lead(TEL):kurşun tetraetil
Tetramethyl lead(TML): kurşun tetra metil
Tetryl: tetril,(kuvvetli patlayıcı madde)
Thalassophobia:denize karşı aşırı korku
Thermal conductivitiy meter: gaz konsantrasyonunu bildiren bir aygıt
Thereshold Limit Value(TLV):Şuur başlangıcı sınır değeri;zararlı bir maddenin günde 8 saat ya da haftada 40 saat çalışan bir kişinin sağlığına zarar vermeksizin maruz kalabileceği en yüksek konsantrasyon
Thermal protective aid: ısıl koruma gerecleri
Thickness.kalınlık
Tide:med-çezir,güneş ve ay etkisi ile suların yükselip alçalması ,gel-git
Tin: (Sn)kalay
Trımethylbenzene:trimetilbenzen;X sınıfı zehirli madde
Trinitrotoluen(TNT):trinitrotoluen,kuvvetli bir patlayıcı
True vapour pressure(TVP):gerçek buhar basıncı
Topping off rates:tamamlama debisi
Torch(flashlight):el feneri
Toxic substances: zehirli maddeler


Training manual:egitim el kitabı
True vapour presssure(TVP):bir sıvının gerçek buhar basıncı;gaz/sıvı oranının sıfır ya da mevcut sıcaklıkta gaz ile sıvının dengelendiği zaman sıvıdan buharlaşma ile oluşan gazın tam basıncıdır.
Tug: römorkör
Turpentine: terbentin,neft yağı,X sınıfı zehirli madde
Typhoid:tifo
Typhoon:tayfun,şiddetli kasırga

 

U

Ullage:üst boşluk
Ullaging:üst boşluk ölçüsünün alınması
Ullage ports: üst boşluk alma kapakları
Upper explosive limit(UEL): üst patlama sınırı
Upper flammable limit(UFL): üst parlama sınırı
Unauthorized: yetkisi olmayan

 

V

Validty of certificate: belgenin geçerliliği
Vanadium: vanadyum
Vapour emmission control system:buhar çıkış kontrol sistemleri
Volatile organic compounds: uçucu organik bileşenler
Vegetable oil:bitki yağları
Ventilation: havalandırma
Violation:aykırı hareket

 

W

Waste:atık
Waste Management Plan: Atık Yönetim Planı
Wash water monitoring: yıkama suyunun izlenmesi
Waterline: su hattı
Watertight doors: su geçirmez kapılar
Water fog applicator: Su sisi aplikatörü
Wave length: dalga boyu
Welding: Kaynak
White product: rafine edilmiş,şeffaf petrol ürünleri.
Wine:şarap
Wing tank:borda saçına bitişik yan tanklar
Wire: kablo
Wind velocity: rüzgar hızı  • 2.3.2024
  • Son 5 Haber
Konuyla İlgili Kitaplar
© Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
Her Hakkı Saklıdır.

Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
SafranNET ©