Petrol Tankerleri Sınıfları

Petrol Tankeri

MARPOL 73/78 Ek I,Kural 20 de petrol tankerleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:

Sınıf 1 petrol tankeri ,20 000DWT ve üzeri ham petrol ,fuel oil,ağır dizel yakıt ya da yağlama yağı taşıyan petrol tankerleri ve 30000DWT ve üzeri yukardakilerden başka petrol taşıyan kural 1.28.4 de tanımlanan petrol tankerleri gereklerine uymayan petrol tankeri anlamına gelir.

Sınıf 2 petrol tankeri ,20 000DWT ve üzeri ham petrol ,fuel oil,ağır dizel yakıt ya da yağlama yağı taşıyan petrol tankerleri ve 30000DWT ve üzeri yukardakilerden başka petrol taşıyan kural 1.28.4 de tanımlanan petrol tankerleri gereklerine uyan petrol tankeri anlamına gelir.

Sınf 3 petrol tankeri 5000DWT ve üzeri ancak (1) ve (2) altparagraflarında belirtilenden az petrol tankeri anlamına gelir
Bu kurala tabi bir petrol tankeri aşagıda belirtilen yılda ya da geminin teslim yıldönümünden sonra olmamak üzere Kural 19 2 den 5 e ve 7 ve 8 paragraflarına ve Kural 28 paragraf 28.6 gereklerine uyacaktır:

  • Sınıf 2 ve sınıf 3 petrol tankerlerinin aşağıda belirtilen tarihlere kadar yenilenen MARPOL gereklerine uyması zorunludur:
  • 1980 ve 1981  de teslim edilen gemiler için 2007
  • 1982 de  teslim edilen gemiler için 2008
  • 1983  de teslim edilen gemiler için 2009
  • 1984 ve sonrasında teslim edilen gemiler için 2010

 

MARPOL 73/78 Ek I,Kural 21

Yoğun petrolleri taşıyan tankerlerden petrol kirliliğinin önlenmesi

(1) Bu kural aşağıdakilere uygulanacaktır :

.1 Teslim tarihine bakılmaksızın 600 DWT ve üzeri,yüksek dereceli petrol taşıyan tankerler; ve

.2 Bu Ek’in 19.3.1 yada 19.3.2 yada 19.4 veya 19.5 kurallarına uygun (1) alt paragrafı ile kapsamında petrol tankerlerine yük tankı cidarları ile borda ve karina saçları arasında istenilen minimum mesafe gerekleri için her bakımdan karşılamaya ihtiyaç duyulmayanlar hariç uygulanmaz. Bu durumda borda korunma mesafesi Uluslararası Dökme Kimyasal Kod’da yük tankı tip 2 için belirlenen yerden daha az olmayacak ve karina korunma mesafeleri bu Ek’in kural 18.15.2 uygunluğunda olacaktır.

 ( 2 ) Bu Kuralın amaçı için yüksek dereceli petrol aşağıda açıklaması yapılan anlamlara gelir:

.1 15C de yoğunluğu 900 kg/m3 den fazla olan ham petrol;

.2 15C de yoğunluğu 900 kg/m3 den fazla olan ya da kinematik viskositesi

50C de 180 mm2/s den fazla olan ham petrolden başka diğer petroller*;ya da

Yorum 39 a bakınız

.3 bitüm,katran ve emülsiyonları

 (3) Bu Kuralın uygulandığı petrol tankeri Kural 20 hükümlerine uygunluğuna ilaveten bu Kuralın paragraf (4) ve (8) hükümlerine uyacaktır.

 (4 ) Bu Kuralın paragraf (5),(6) ve (7) hükümlerine bağlı bu Kuralın uygulandığı petrol tankeri aşağıdakilere uyacaktır:

.1 5000DWT ve üzeri tankerler bu Ek’in 19 Kuralı gereklerine 5Nisan 2005 tarihinden geç olmamak üzere uyacaktır;veya

.2 600DWT ve üzeri fakat 5000DWT daha az tankerler bu Ek’in 19.6.1 Kuralı hükümleri uygunluğunda mahaller ya da dabıl batımla donatılmış ya da Kural 19.3.1 uygunluğunda yan tanklar veya mahaller ve Kural 19.6.2 de verilen w mesafesinde uygunluğunda 2008 geminin teslim tarihi yıldönümü tarihinden geç olmamak üzere uyacaklardır.

(5) 5000DWT ve üzeri petrol tankeri,yüksek dereceli petrol taşınması için kullanılmayan çift cidarlı veya dabıl batımla donatılmış ve dabıl batım veya yük tankı boyunca petrol taşıması için kullanılmayan ancak bu paragraf 1(2) hükümlerinden muaf olması için tüm şartlarda olmayan tankerlerde İdare böyle bir tankerin bu kuralın paragraf 4 ünde belirlenen tarihinden sonra aşağıdakileri sağlayarak çalışmasına devam etmesine izin verebilir:

.1 Gemi 4 Aralık 2003 tarihinde servise girmiş ise;

.2 İdare geminin yukarıda belirlenen şartlarda uygun olduğuna resmi kayıtların gerçeklenmesiyle kanaat ederse;

.3Yukarıda belirlenen geminin durumu değişmeden kalırsa;ve

                            .4 teslim tarihinden sonra 25 yaş üstü tankerler çalışmaya devam edemez.

*MEPC.141(54) kararı ile değiştirilen MEPC.54(İlave bilgi konu 6 ya bakınız)

 6.1 İdare 5000DWT ve üzeri; yoğunluğu 15C 900kg/m3 fazla ancak 945kg/m3 den daha az olan ham petrol taşıyan tankerlerin bu kuralın paragraf(4)(1) de belirlenen tarihden sonra çalışmasına devam etmesine Kural 20.(6) da belirtilen Durum Değerlendirme Planının tatminkar sonuclar alınacağına garanti verildiğinde İdarenin görüşüne göre geminin yapısal şartlarına,çalışma alanına, yaşına,büyüklüğüne göre çalışmaya devam etmesine geminin teslim tarihinden sonra 25 yaştan sonra işletilmemesi kaydıyla izin verilebilir.

Yorum 40 a bakınız

6.2 İdare 600DWT ve üzeri ancak 5000DWT daha az olan yüksek dereceli petrol taşıyan tankerlerin bu kuralın paragraf(4)(2) de belirlenen tarihden sonra çalışmasına devam etmesine İdarenin görüşüne göre geminin yapısal şartlarına,çalışma alanına, yaşına,büyüklüğüne göre çalışmaya devam etmesine geminin teslim tarihinden sonra 25 yaştan sonra işletilmemesi kaydıyla izin verilebilir.

(7) Bu Sözleşmeye Taraf bir Devletin İdaresi 600DWT ve üzeri ve yüksek dereceli petrol taşıyan petrol tankerini bu Kuralın hükümlerinden aşağıdaki şartları sağlayarak muaf tutabilir:

.1 kendi yetkisi altındaki alanda çalıştığında veya yetkisi altındaki bölgede bulunan yüksek dereceli petrol yüzer depolama ünitesi olarak işletildiğinde;veya 

.2 SözkonusuTarafın yetkisi altındaki alan içinde tankerin çalışması hususunda anlaşılarak diğer bir Taraf yetkisi altındaki alanda çalıştığında veya diğer bir Tarafın yetkisi altındaki bölgede bulunan yüksek dereceli petrol yüzer depolama ünitesi olarak işletildiğinde;veya

 8.1Bu kuralın paragraf (5),(6)veya (7) nin uygulamasına müsaade eden veya reddeden, erteleyen,geri çeken, müsaade eden bir Devletin İdaresi bayrağını taşıyan gemiyi eğer varsa uygun eylem ve bilgilendirilmeleri için bu Sözleşme Taraflarına gönderilmesi için Teşkilata derhal bildirilecektir.

 8.2Bu Sözleşmeye bir Taraf, Uluslararası hukuk kurallarına göre bu Kuralın (5) veya (6) paragrafları uygunluğunda çalışan bayrağını taşıyan petrol tankerlerinin kendi yetkisi altındaki limanlara veya terminallere girmesini veya gemiden gemiye yüksek dereceli petrol transferini reddetmeye geminin emniyeti için güvenlik sebebiyle ya da denizde can güvenliğinin sağlanması gereken durumlar hariç olmak üzere yetkilidir.Böyle durumlar söz konusu Taraf, Teşkilata diğer Taraflara iletilmek üzere bildirecektir.

 PİYASA HABERLERİ:

Ice Class Tankerlerin siparişinde 2006 verilerine göre kıyaslandıgında bir azalma gözükmektedir. 2006 siparişlerinin yarısı olan 40 Ice Class tanker 2010 yılına kadar teslim edilecektir.Tek cidarlı tankerlerin hizmet sürelerinin dolmasıyla piyasadan çekilerek yerini çift cidarlı tankerlere bırakması nedeniyle tersanelerde gerek söküm gerek büyük değişim uygulanması fiatlarını yukarı çekmektedir.

VLCC talebinin artması ile 2008 de 47 tane daha sektöre ilave edilecektir.Suezmax da 56 geminin 2009 sonuna kadar hizmete girmesi beklenmektedir.Aframax da sektörde ikinci olarak büyümektedir.

ETKİNLİKLER:

ISTANBUL Tanker Event 2008

20-23 April 2008

ISTANBUL/Turkey

 Konuyla İlgili Kitaplar
© Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
Her Hakkı Saklıdır.

Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
SafranNET ©