SOLAS Bölüm III: Can kurtarma araçları ve donanımları

KURAL 19

Acil durum eğitimi ve talimleri

Paragraf 3.3.4:

3.3.4 Can filikası Serbest düşmeli(Free-Fall) denize inme tertibatlı ise en azından 3 ayda bir gemi terk talimi yapılırken mürettebat serbest düşmeli can filikasında kemerleri baglanmış olarak oldukları yerde(serbest bırakma kancaları bırakılmadan) denize indirme prosedürlerini uygulayacaklardır. Filika mürettebat bulunmaksızın ya da indirme araçları ile ya da gemideki operasyon mürettabatı ile serbest düşmeli olarak denize indirilecektir.Tüm bu şartlarda Denize indirildikten sonra manevra operasyon mürettebatı tarafından yapılacaktır.Talimlerin arası 6 ayı geçmeyecek şekilde can filikası gemide mürettebat ile serbest düşmeli olarak denize indirilecek ya da Teşkilat* tarafından geliştirilen öneriler uygunlugunda simule edilecektir.

Kural 19.6 Haftalık kontroller jurnale işlenecektir.Serbest düşmeli olanlar hariç olmak üzere hava ve deniz şartları elverdiğince can filikalarında mürettebat olmaksızın haftada bir bulunduğu konumdan indirme tertibatının uygun çalıştığını göstermek için belli bir mesafeye kadar hareket ettirilecektir.

Kural 19/11.1.2: Denize indirme araçları Kural I/7 ya da Kural I/8 ile istenilen yıllık sörveylerle tam bir kontrolden geçirilecektir.

Kural 19/11.1.3:  Vinç freninin dinamik testi;boş filika ağırlığına eşit bir ağırlık ile test edilecektir. Ancak;5 yılı geçmeyen aralıklarla test yük ağırlığı vincin maksimum çalışma yükünün 1.1 katı olacaktır.

Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK

Bakınız MSC.1206

Kural 20

İşlevsel hazırlık,bakım-tutum ve denetimler

Değişen paragraflar:

3 Bakım-tutum

3.1 Can kurtarma araçlarının bakım tutum ve test edilmesi ve kontrölü İdare tarafından geliştirilen Öneriler esas alınarak yapılacaktır ve böyle cihazların güvenirliliği sağlanacaktır.

3.2 Kural 36 gereklerine uygun can kurtarma araçlarının bakım talimatları gemide bulunacak ve bakım bunlara göre yapılacaktır.

3.3 İdare, paragraf 3.1 gerekleri yerine, Kural 36 gereklerini kapsayan, gemide planlanmış bir bakım tutum programını kabul edebilir.

 4 Palangaların bakım - tutumu

 Denize indirmede kullanılan palangalar, peryodik* olarak makaralardan geçtiği özel bölgeler kontrol edilecek, ya durumlarının kötüleşme sebebi ile gerektiğinde veya beş yılı geçmeyen aralıklar ile hangisi erken ise yenilenecektir.

* Can filikalarında kazaların önlenmesi ile ilgili MSC.1/Genelge 1206 ya bakınız

 5 Yedek parçalar ve onarım teçhizatı

Can kurtarma araç gereçleri için ve bunların aşırı kullanıma maruz kalan ve muntazaman değiştirilmesi gereken için yedek parçalar ve onarım malzemesi bulunacaktır.

 6 Haftalık kontrol

Aşağıdaki testler ve kontroller her hafta yapılacaktır ve kontrol raporu jurnale işlenecektir.

.1 Tüm can kurtarma araçları, kurtarma botları ve denize indirme araçlarının görsel kontrolü yapılacak ve hazır durumda oldukları görülecektir,kontrol kancalarının durumunu ve yüklü serbest bırakma mekanizmasını içerecektir.

www.marpolandsolas.com

.2 Can filikalarındaki ve kurtarma botlarındaki bütün motorlar, çevre sıcaklığı motorların ilk hareketleri için gerek duyulan en az sıcaklık üzerinde olmak koşulu ile 3 dakikadan az olmamak üzere ileri ve geri çalıştırılacaktır. Bu periyod esnasında dişlilerin birbirine geçişi görülecektir. Bununla beraber özel bir motor karakteristiği varsa su içerisindeki pervanenin konumunun dışında 3 dakikadan fazla çalıştırılamaz. Bu durumda uygun su şartlarında çalıştırılmalıdır. Temmuz 1986'dan önce inşa edilmiş gemiler için, özel hallerde, idare bu gereği zorunlu tutmayabilir.

.3 Free –fall hariç olmak üzere hava ve deniz şartları elverdiğince can filikalarında mürettebat olmaksızın haftada bir bulunduğu konumdan indirme tertibatının uygun çalıştığını göstermek için belli bir mesafeye kadar hareket ettirilir.

.4 Genel acil alarm sistemi denenecektir.

7 Aylık Kontroller

7.1 tüm filikalar yerleştirildikleri konumda hava şartları elverdiği ölçüde tumba edilecek ve içerisinde insan olmaksızın bulunduğu konumdan bordaya alınacaktır.

7.2 Can filikası teçhizatı dahil olmak üzere bütün can kurtarma araçlarının kontrolü Kural 36.1 gereği olan kontrol çizelgesine göre her ay yapılacak, tam ve iyi durumda oldukları görülecektir. Kontrol sonucu jurnala kayıt edilecektir.

 Paragraf 11 :

11 Denize indirme araçlarının periyodik olarak servise alınmaları ve yükte serbest bırakma tertibatı.

 

 

 

11.1 Denize indirme araçları

11.1 Denize indirme araçları

.1 Gemide bakım tutum için Kural 36 gereği, tavsiye edilen aralıklar ile servise alınacaktır.

.2 Kural I/7 veI/8 ile istenilenyıllık sörveylerle ile tam bir kontrolden geçirilecekler;ve

.3 paragraf.2 deki tamamlanan kontrolden sonra Kod'un paragraf 6.1.2.5.2'ye göre vinç freninin dinamik testi yapılacaktır.Bu test ağırlıgı boş filika ağırlıgına eşit bir ağırlık ile test edilecektir.Ancak 5 yılı geçmeyen aralıklarla test yükü ağırlıgı vincin maksimum çalışma yükünün 1.1 katı olacaktır.

11.2 Can salı ya da kurtarma botu serbest düşmeli can filikası dahil yükte serbest bırakma tertibatı

. l Gemide bakım tutum için Kural 36 gereği, tavsiye edilen aralıklar ile servise alınacaktır.

.2 Kural 1/7 ve 1/8 deki incelemeler süresince istenen sistemi bilen ve tam eğitimli personel tarafından tam bir muayene ve teste tabi olacaktır; ve

.3 Serbest bırakma tertibatı overholden her çıkışta bot tam personel ve cihazları yüklü olduğu haldeki toplam ağırlığın 1.1 katı fazla yük altında çalıştırılacak test edilecektir. Bu işlem en az her 5 yılda bir yapılacaktır.*

11.3 Mataforalı can filikalarındaki serbest bırakma kancaları:

.1 Kural 36 ile istenilen gemide bakım onarımı talimatlar uygunlugunda olacaktır

.2 Kural I/7 ve I/8 kurallarıyla istenilen yıllık sörveylerde kontrolu ve çalıştırılması Egitimli personel tarafından yapılacaktır;ve

.3Otomatik serbest bırakma kancası mürettebat ve teçhizatla yüklü durumda iken yükün 1.1 katında test edilecektir.Bu testler en azından beş yılda bir yapılacaktır.*

* Teşkilatın A.689 (17) kararı gereğince kabul edilen can kurtarma araçlarının test edilmesi hakkındaki önerilerine bakınız. 1 Temmuz 1999 veya daha sonra donatılan can kurtarma araçları için Deniz Güvenlik Komisyonun MSC 81(70) ile kabul edilen can kurtarma araçlarının test edilmesinin kontrolü kararına bakınız.

YÜK GEMİLERİ 

l .4 Can kurtarma aracının baştan veya kıçtan 100 m den daha uzak bir mevkiye yerleştirildiği yük gemileri, paragraf 1.1.2 ve 1.2.2 de istenen can sallarına ek olarak, mantıklı ve uygulanabilir ölçüler içinde başa veya kıça yakın bir yerde veya bir tane başa yakın ve bir tane kıça yakın yerde can salı taşıyacaktır. Bu can salı veya can salları, manuel denize indirmeye müsaade edecek şekilde sıkıca bağlanarak güvenceye alınabilir ve bunların onaylanmış bir denize indirme aygıtı ile indirilebilen tipte olmasına gerek yoktur.

1.8 paragrafı ilave edilmiştir:

1.8 Paragraf 1.1 gereklerine ragmen Bölüm IX/1.6 da tanımlanan 1 Temmuz 2006 dan sonra inşa edilen dökmeciler paragraf 1.3 gereklerine uyacaklardır.

2 Kurtarma botları

 Yük gemileri Kod'un kısım 5.1 gereklerine uyan en az bir kurtarma botu taşıyacaktır. Denize indirme ve gemiye alma düzenlemeleri Kurtarma botu gereklerine de uygun olma koşulu ile bir can filikası kurtarma botu olarak kullanılabilir.

 KURAL 32

Kişisel can Kurtarma araçları

 Paragraf 3 aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

3 Dalma giysisi

3.1 Bu paragraf tüm yük gemilerine uygulanacaktır.Bununla beraber 1 Temmuz 2006 dan önce inşa edilmiş yük gemilerinde paragraf 3.2 ve 3.5 gerekleri

1 Temmuz 2006 dan sonra ilk güvenli teçhizat sörveyinden geç olmamak üzere tamamlanacaktır.

3.2 Bu kodun kısım 2.3 gerekleri uygunluğunda dalma giysisi gemideki her kişi için sağlanacaktır.Ancak;dökmecilerden başka gemiler için Kural IX/1 de tanımlandığı gibi sıcak iklimlere devamlı sefer yapan gemilerde İdarenin görüşü ile istenmez.

3.3 Dalma giysilerinin istif mahallinden uzaktaki vardiya ve çalışma alanlarındaki mürettebat için ilave dalma giysisi temin edilecektir.

3.4 Dalma giysileri kolay ulaşılabilir yerde olacak ve kolayca anlaşılabilir şekilde belirtilecektir.

3.5 Bu kuralla istenilen dalma giysileri kural 7.3 gereklerine uygun olacaktır.

Can kurtarma araçlarının testi ile değişiklikler 1Temmuz 2008 de yürürlüğe girecektir.

(Bakınız MSC.81(70))

Kural 21 /2.3

Kurtarma botu gereklerine uygun olması koşuluyla bir can filikası kurtarma botu olarak da kabul edilebilir

Yeni*

ISM –Duyurusu:

SOLAS ,Bölüm III-Can Kurtarma Araçları ve Düzenlemeleri bölümünde 1 Temmuz 2008 de yürürlüğe girecek değişiklikler hakkında açıklamalar:

IMO kararı MSC.216(82) ve MSC.1 /genelge 1243 SOLAS Bölüm III/32.3.3 Dalma giysileri ve can sallarının yerleştirilmesi ile ilgili yorum 1 Temmuz 2008 den itibaren uygulanacaktır:

SOLAS 2004 Baskısı Bölüm III/31.1.4 de belirlenen şartlarda yerleştirilen kurtarma salında Bölüm III/Kural 72.1.2 de sözü geçen can yeleklerinden 2 tane ve 2 tane de dalma giysisi (uygun bedende)bulunacaktır.

SOLAS Bölüm III 16.7 de bahsedildiği gibi sabit ya da seyyar aydınlatma gereçleri ile donatılacaktır.

SOLAS Bölüm III/11.7 de bahsedilen Binme merdivenleri için ise Jacob merdiveni kabul edilebilir.

SOLAS Bölüm III/19 paragraf 3.3.4 altı ay olan eğitim 3 aya indirilmiştir.

SOLAS Bölüm III Kural 20 değişiklikleri

Kural 20 paragraf 7 ile istenilen dalma giysilerinin bakımı ve kontrolü aylık olarak MSC 1047 ve MSC 1114 dogrultusunda yapılacaktır.

 

Can yelekleri  kusurları ile ilgili duyuru

Seago Yachting has issued a Safety Warning concerning Seago 150 and 175 Newton Lifejackets including Junior Lifejackets.

The Safety Warning reads:

We have become aware that some Seago 150 and 175 Newton Lifejackets including Junior Lifejackets may have a defect which could result in serious injury.

The lifejackets are marked with a manufacture date in roman numerals, for instance the last quarter of 2005 is shown IV/05. The quarters concerned are:

IV/05
I/06
II/06
III/06
IV/06
I/07

If you own a Seago 150 or 175 Newton Lifejackets including Junior Lifejackets then please check the manufacture date. The lifejackets in question were sold in chandlery shops, marine retail outlets and marine web sites throughout Great Britain.

If you have an affected lifejacket then PLEASE STOP USING IT IMMEDIATELY. Please remove the gas cylinder manually from the inflation system and return the lifejacket only to Seago Yachting Ltd, Mullany Business Park, Golden Cross, Hailsham, East Sussex, BN27 3RP for testing. Any faulty jackets will be replaced. Jackets which are tested and found not to be faulty will be returned.

If you have any queries then please do not hesitate to contact Seago Yachting Ltd on 01825 873632.

 Source:Seago Yachting Ltd

 Haberin girildiği tarih:23/06/2008

 Can salı kusurları ile ilgili duyuru:

SWITLIK has had reports recently of SWITLIK life raft S-2630 inflation valves failing to operate properly.

The full Safety Alert and Recall from Switlik reads:

We have had reports recently from two Life Raft Service Stations of Switlik Life Raft inflation valves failing to operate properly and discharge the gas from the CO2 cylinder into the life raft. These malfunctions occurred during performance of annual service and standard 5-year operational and inflation testing.

Inspection of these valves indicated clear signs of changes in the consistency of the lubricant and a degradation of the piston O-ring material. This resulted in the O-rings adhering to the pistons and valve bodies, causing the inflation valves to malfunction.

We are implementing a corrective action that mandates replacement of the inflation valve with a valve that does not utilize this O-ring material and lubricant combination. While the instances and percentages of improper inflation system operation are relatively small, this issue directly affects whether or not a life raft will properly inflate in case of an emergency. We feel that this valve replacement should occur at your earliest practical opportunity.

To facilitate the inflation valve Service Bulletin in the safest and most expeditious manner for you, we will be replacing, at no charge to you, the existing S-2630 inflation valve/s on your life raft. (You are responsible for complying with any normal recommended service procedures and transportation of the Life Raft to and from the service facility.)

YOUR SAFETY is of the utmost importance to us! Please contact Switlik Parachute Company

Source: Switlik Parachute Company

 Haberin girildiği tarih:23/06/2008 16:20

SOLAS Haberleri menüsündeki diğer başlıklar :

 • SOLAS Bölüm VII: Tehlikeli yüklerin taşınması
 • SOLAS Bölüm II-1/Kısım A-1
 • SOLAS Bölüm V
 • 1 Ocak 2009 da yürürlüğe giren SOLAS değişiklikleri
 • R0-ro yolcu gemilerinde değişiklikler
  • 9.12.2023
  • Son 5 Haber
  Konuyla İlgili Kitaplar
  © Prof. Dr. Mükerrem Fatma İlkışık
  Her Hakkı Saklıdır.

  Bu Site Bilgi Amaçlıdır Olup, İçeriğin Doğruluğu Hakkında Garanti Vermez.
  Bu Konularda Her Zaman IMO'nun Son Baskıları ve Genelgeleri Takip Etmeniz ve Klas Kuruluşunuza Başvurmanız Önerilir.
  SafranNET HazırSite ile hazırlanmıştır
  SafranNET ©